edu.neu.ccs.satsolver
Interfaces 
InputInitialI
InputUpdateI
OutputI
PairI
PolynomialI